این مقاله مطالبی در زمینه تدبّر در قرآن کریم را ارائه نموده است به این نحو که هفت اصل مهم تدبّر در قرآن اشاره نموده و سپس آیات و روایات و سخنان بزرگان را در این باره بیان می‌کند. سپس ...
در این مقاله با استفاده از 3 جدول به معرفی نام و مؤلف، تاریخ و روش مهم‌ترین تفاسیر شیعی، سنی و همچنین تفاسیر مهم به زبان فارسی با توجه به ترتیب تاریخی، روش و گرایش این تفاسیر می‌پردازد. مهم‌ترین تفاسیر شیعه ...
در این مصاحبه استاد گرامی مباحثی درباره مبانی تفسیر و تأثیر این مبانی در تفسیر را بیان می‌دارد و با ذکر نگارش‌هایی که علمای شیعه در ضمن تفاسیرشان درباره مبانی تفسیر داشته‌اند به اهمیت مشخص کردن پیش‌فرض‌ها یا همان مبانی ...
این نوشته در مقدمه خود نکاتی در مورد منظور خود از مکاتب تفسیری و تعریف منهج (روش تفسیری) ارائه نموده و سپس به صورت خلاصه مکاتب و کتب تفسیری را به 1ـ تفاسیر روایی محض 2ـ باطنی محض 3ـ اجتهادی ...