در این مصاحبه استاد گرامی مباحثی درباره مبانی تفسیر و تأثیر این مبانی در تفسیر را بیان می‌دارد و با ذکر نگارش‌هایی که علمای شیعه در ضمن تفاسیرشان درباره مبانی تفسیر داشته‌اند به اهمیت مشخص کردن پیش‌فرض‌ها یا همان مبانی ...
این نوشته در مقدمه خود نکاتی در مورد منظور خود از مکاتب تفسیری و تعریف منهج (روش تفسیری) ارائه نموده و سپس به صورت خلاصه مکاتب و کتب تفسیری را به 1ـ تفاسیر روایی محض 2ـ باطنی محض 3ـ اجتهادی ...
این مقاله ضمن اشاره به اینکه دریافت سیره ائمه معصوم در تفسیر نیاز به تحقیق گسترده و مفصل دارد بیان می­دارد آنچه را که به طور اجمالی و خلاصه با توجه به آیات و روایات تفسیر شده در دسترس ما ...
این مقاله ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی و بعد از آن هدف از تفسیر پرداخته است. سپس مقصود خود از روش‌های تفسیری را توضیح داده و اقسام این روش‌ها، شامل تفسیر قرآن به قرآن، روش روایی، روش عقلی، روش ...