این نوشتار با بررسی ارتباط قرآن و حدیث از 3 منظر 1ـ ارتباط تفسیری، 2ـ سنجشی، 3ـ دفاعی می‌پردازد به طوری که در بخش اول، ارتباط تفسیری را فراگیرترین ارتباط حدیث با قرآن دانسته و مطالبی را در مورد دلایل ...
این نوشتار در قسمت ابتدایی خود در مورد مهجور ماندن قرآن بین مسلمانان و آثار آن هشدار می­دهد و در قسمت دوم به نقش حدیث در فهم قرآن و تفسیر می­پردازد و شرایط و عوامل صدور حدیث از عالم و ...
در این مصاحبه استاد گرامی به بیان نقش و جایگاه حدیث و قرآن و ارتباط این دو با یکدیگر می­پردازد و در ضمن آن با تبیین نظر خودشان در مورد دیدگاه ­های علامه طباطبایی (ره) در تفسیر قرآن به نقد ...