این مصاحبه با نگاه به علوم ادبی به­ عنوان یک دانش درهم ­تنیده و مرکب به بررسی نقش ادبیات و دانش­های زبانی در تفسیر ادبیات می­ پردازد و بنیاد و اساس هر نوع تفسیری را دانش­ های زبانی با محوریت ...
در این گفت‌وگو استاد گرامی ضمن معرفی شیوه آموزش و کارهایی که در زمینه علوم قرآنی و تفسیر در مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی شده در مورد سوالاتی پیرامون تفسیر قرآن از جمله تحولات در معنای تفسیر، اعم ...
در این مصاحبه استاد گرامی به بیان اجمالی علم مفردات و اهمیت این علم در شناخت قرآن همراه با مثال­ هایی می­پردازند و شناخت واژگان قرآن را طریق راه­هایی همچون مراجعه به اشعار و متون عرب جاهلی و کتابهای لغویین، ...
در این مصاحبه استاد گرامی به به ارتباط هرمنوتیک و قرآن و ریشه بحث زبان قران و زبان دین می­پردازد. ایشان ضمن بیاناتی هر دو شاخه هرمنوتیک (هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک روشی) نقش، کاربرد، پرسش­های اساسی و نقاط مثبت و ...