این مقاله مطالبی در زمینه تدبّر در قرآن کریم را ارائه نموده است به این نحو که هفت اصل مهم تدبّر در قرآن اشاره نموده و سپس آیات و روایات و سخنان بزرگان را در این باره بیان می‌کند. سپس ...
این نوشتار به تقسیم‌بندی مراتب فهم قرآن ذیل هفت عنوان قرائت، تفسیر، تفقّه، تبین، تدبّر، تفصیل و تأویل می‌پردازد و هر کدام از این عناوین را مفصل شرح می‌دهد و در ادامه، نتایج به دست آمده از این مباحث را ...
در این نوشتار استاد گرامی رجوع به المیزان و بهره‌گیری کامل از مطالب آن را در گرو نگاه عمقی و آمادگی روحی و علمی می‌دانند که شخص قبل از رجوع باید در خود ایجاد کند. نویسنده روش المیزان و علامه ...
در این نوشتار کوتاه سعی شده با طرح سؤالاتی که یک طلبه باید بتواند به آنها پاسخ بگوید،کاری انجام دهد تا طلاب از میزان و سطح آشنایی و انس خود با قرآن ارزیابی‌ای داشته باشند. از جمله این سؤالات معرفی ...