بازنشر یک مصاحبه با علامه شیخ محمد تقی شوشتری نشریه وزین کیهان فرهنگی در سال 1364 و در شماره 13 خود ویژه نامه ای را پیرامون بررسی شخصیت و آثار صاحب قاموس الرجال منتشر کرده است. مصاحبه درج شده از علامه ...