سيد محسن امين را بي‌ترديد بايد يکي از پر تأليف‌ترين عالمان شيعي دانست. خود او اين نکته را در جلد دهم اعيان الشيعه اين‌گونه شرح مي‌دهد: «گفته مي‌شود اگر تاليفات مرحوم مجلسي را بر عمر وي تقسيم کنند سهم هر روز ...