نگاهی به آراء شهید صدر پیرامون انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی اگرچه بیشتر از 30 سال است که از تاریخ ارائه نظریات شهید صدر می‌گذرد اما کماکان چه مفردات و مفاهیم بنیادین نظریات او و چه کلّیت ایده‌هایش هنوز مسأله ...
  پرسش‌های فوق و خیل عظیم سؤالاتی كه نقل آنها موجب اطاله كلام خواهد شد، همه و همه از ذهن پژوهشگران مسلمان گذشته و می‌گذرد. هر روز و با پیشرفت علوم بشری بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و همین پرسش‌هاست ...