شيخ انصاري را پیشتاز معاصرين يعني دويست سال اخير مي‌‌دانيم، اتفاقي که مي‌افتد اين است که رسائل را که نگاه مي‌کنيد و با اين‌ها (ساير کتب) مي‌سنجيد در حوزه حديث يک تفاوت خيلي روشن و فاحشي را در آن مي‌بينيد ...
اين نوشتار ادامه مقاله آسيب‌شناسي نظام پژوهش حوزه است که در شماره 6 چاپ شده، و به ارائه برخي راهبردهاي پيشنهادي جهت تحول نظام پژوهشي مي‌پردازد. بخش دوم: برخي راهبردهاي پيشنهادي براي تحول نظام پژوهشي حوزه اين راهبردها در حد پيشنهاد بوده ...
  مقدّمه: معنا، ضرورت، و شرایط آسیب شناسی «آسیب شناسی»، که از سنخ نگرشهای درجه دوّم به پدیده‌ها، و به معنای رصد هوشمندانه یک پدیده جهت کشف آسیبهای گذشته، فعلی و یا احتمالی آنست؛ یک ضرورت و بلکه یک فرصت است ـ ...