رهنامه پژوهش: آموزش پژوهش‌محور چه مراحلي دارد؟ بحث آموزش پژوهش‌محور، در دو مرحله قابل بررسي است: مرحله اول، برنامه‌ريزي است. به‌گونه‌اي که لازم است هم در برنامه‌ريزي آموزشي و هم در برنامه‌ريزي درسي، به شيوه پژوهش‌محور ارائه شود؛ اگر اين مرحله ...