رهنامه: نظر شما درباره بايسته‌هاي تدريس و آموزش منطق چيست؟ استاد: اين پرسش را به دو بخش تقسيم مي‌کنم: بخش اول، به اصل بايسته‌هاي تدريس و بخش دوم، به بايسته‌هاي خصوصي آموزش منطق، مربوط است. فن، به معناي راه به کارگيري مهارت‌هاي ...