رهنامه: در سفر تبليغي‌تان، از کدام مراکز علمي و تربيتي بازديد کرديد؟ ما از مراکز علمي بسياري بازديد کرديم که مهم‌ترين آنهاعبارت بودند از بيش از ده دانشگاه مهم و فعال در عرصه‌هاي علوم ديني، علوم انساني و علوم اجتماعي، مانند ...