«برای شاگردانش، هم استاد بود و هم رفیق» این جمله را می‌توانی از زبان تک‌تک شاگردان او بشنوی. شاگردان استادی که درس و بحث را پله‌ای برای رشد و تربیت خود و دوستانش می‌دانست و نه آیینه‌ای برای تکثر خودبینی‌ها. ...