آیت‌الله شیخ مرتضی حائری (فرزند آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی) از قول پدر بزرگوارش می‌نویسد: «محمد جعفر یک روز به خانة همسر دومش رفت، در خانة او مشغول نماز یومیة خود شد، آن همسر از شوهر قبلی خود دختر یتیمی ...
شهر قم در سال 23 هـ . ق. به دست مسلمانان فتح شد. مورخین، آغاز ورود علما و محدثان و فقها را در میان مردم قم پس از ورود اشعری‌ها یعنی در سال 83 هـ . ق. می‌دانند. شیخ محمد ...