عمق دریا را آنها که بر شن‌های گرم ساحل نشسته و دستی به آب تر نکرده‌اند نخواهند فهمید. غوّاص و ملّاح می‌دانند که دریا بیش از یک واژه و یک مفهوم است. آنها می‌دانند زیرا در دریای طوفانی و آرام ...