رهنامه: آیا دروسی مانند فقه نظام سیاسی، فقه التربیه، فقه الاداره و...، برای طلبه‌ای که تازه وارد دوره درس خارج شده، مناسب است؟ به سخن دیگر، چنین درس‌هایی می‌توانند برای طلبه، کارکرد آموزشی، متناسب با اهداف دوره درس خارج داشته ...