گفت‌وگویی کوتاه با آیت‌الله محمد شاه‌آبادی، فرزند آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی رهنامه: بفرمایید وجه تمایز کتاب «رشحات‌البحار» با کتاب‌های دیگر عرفانی در چیست؟ کتاب «رشحات‌البحار»، سه مسئله دارد؛ یکی مسئله اتحاد حقیقت ولایت مطلقه با علم به ذات باری تعالی؛دوم، صفات باری ...
  رهنامه: شاخصه‌های عرفان نظری را بیان کنید؟ رجبی: باید دانست که ابن عربی آغازگر عرفان نظری نیست، ولی عرفان نظری را متحول کرده است و بررسی عرفان نظری، بدون توجه به آرای او ممکن نیست. یک شاخصه، وحدت وجود است. شاخص‌تر ...