فقط اینکه آقایاني كه مدیرند به فلسفه اهمیت دهند و بدانند که در معضلات کشور، طلبه‌هایی مي‌توانند پاسخگو باشند كه به علوم عقلي مسلط‌اند. اصل مثبت و تعارض متزاحمین و... به تنهایی کارساز نیست. من اعتقادم این است، طلبه‌ای که ...