... به هر حال معتقدم که بايد روايات اهل بيت را سطر به سطر کار کنيم، نه به سبک اخباري‌ها که تفکر و مباني اجتهاد و فقه الحديث را ممنوع مي‌دانند، بلكه روش اصوليان را به کار ببريم با اين ...
اين يکي از نقاطي است که نقل‌هاي تاريخي را از نقل‌ها و روايات احکام جدا مي‌کند. گاه در نقل‌ها و روايات فقهي چيزهائي وجود دارد و با عقل تنافي ظاهري دارند؛ همانند ديه انگشتان که يک انگشت يک دهم ديه ...