شهر قم در سال 23 هـ . ق. به دست مسلمانان فتح شد. مورخین، آغاز ورود علما و محدثان و فقها را در میان مردم قم پس از ورود اشعری‌ها یعنی در سال 83 هـ . ق. می‌دانند. شیخ محمد ...