در این گفتگو استاد گرامی بعد از مقدمه­ ای درباره ضرورت نگارش متون درسی اخلاق­. با توجه به نگاه­ های مختلف و از جهات متفاوتی که به بحث اخلاق وجود دارد پرداختن و دریافت معارف قرآنی در این جهات را ...