در این مصاحبه استاد گرامی در بیان مسائل اخلاق کاربردی و چالش ­های آن به بیان موضوع و دو تعریف عمده از اخلاق کاربردی و سیر تاریخی رسیدن به این تعاریف اشاره کرده و با بیان مثال­ هایی به شرح ...