رهنامه: پرسش ابتدايي اين است که نگاه حوزه به ادبيات عرب، بايد چگونه باشد؟ استاد: مهم‌ترين مسئله اين است که ادبيات عرب را اصالي و نفسي ببينيم يا آلي و مقدمي؟ اگر نگاه آلي به ادبيات داشته باشيم، همه همت ما، ...
  به دليل اهميت موضوع و نيز با توجه به موضوع تحول در حوزه‌هاي علميه، مي‌توان مسير تحول در دانش ادبيات عرب با رويکرد دانش نحو را در اين چشم‌انداز ترسيم کرد: اولاً شناخت وضعيت موجود توليد دانش ادبيات عرب در حوزه‌هاي ...
  ادبيات عربي مانند فن جراحي است که بايد در وقت مناسب همه اطلاعات مربوطي که به درد بيمار مي‌خورد، به ياد پزشک بيايد و با مهارت به درمان مشکلش بپردازد. به زبان ديگر، بايد هر چه زودتر «علم عربي» را ...
  ارزيابي نسبت به روش: مي‌دانيم كه هدف مركزي دورة ادبيات‌خواني در حوزه‌هاي علميه، ايجاد مهارت «ترجمة مستدلّ آيات و روايات» است؛ از سوي ديگر خروجي‌هاي دوره ادبيات‌خواني اكثراً از عهدة چنين كاري برنمي‌آيند؛ شما به عنوان استادي كه قصد داريد به‌صورت ...