«خود را بيازماييد چه‌ مقدار از دروسي که خوانده‌ايد مي‌توانيد استفاده کنيد؟»   1ـ يکي از منطق‌دانان مشهور، کتابي نوشت با نام «منطق: تئوري تحقيق»، به ‌نظر شما چه ربطي ميان منطق و روش تحقيق وجود دارد؟ و همين‌طور در جلسه‌اي که براي ...
  1ـ حكم كلي‌اي در دست داريم مي‌خواهيم براي يك شيئ خاص آن حكم را ثابت كنيم. مثلا حكم كليِ "سخت بودن سنگ " را داريم مي‌خواهيم اين حكم را براي يك چيز خاص ثابت كنيم.   2ـ حكم كلي‌اي براي موضوعي در دست ...