نویسندگان: محمدحسین فرمانی ـ مجتبی ربانی صداي زنگ تلفن به صدا در آمد، سحر بود، تلفن را برداشتم، صدايي آشنا سلام کرد. او را شناختم. از طلبه‌ها سراغ گرفت. او هميشه نگران و متوجه طلبه‌ها بود. از وضعيت حجره‌ها سؤال کرد. ...