رهنامه: موضوع اين شماره نقش استاد در تربيت علمي مي‌باشد و با توجه به اينکه از ديدگاه بعضي آقايان مهمترين عنصر نظام آموزش پژوهش‌گرا استاد است، سؤال اين است که استاد چه نقشي در اين مسير دارد؟ استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ...