در این مصاحبه استاد گرامی به بیان اجمالی علم مفردات و اهمیت این علم در شناخت قرآن همراه با مثال­ هایی می­پردازند و شناخت واژگان قرآن را طریق راه­هایی همچون مراجعه به اشعار و متون عرب جاهلی و کتابهای لغویین، ...