پرسش‌های فوق و خیل عظیم سؤالاتی كه نقل آنها موجب اطاله كلام خواهد شد، همه و همه از ذهن پژوهشگران مسلمان گذشته و می‌گذرد. هر روز و با پیشرفت علوم بشری بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و همین پرسش‌هاست ...