رهنامه: اين شماره مجله را به ادبيات عرب اختصاص داديم. پرسش ابتدايي ما از شما اين است که دانش مفردشناسي چه تعريفي دارد؟ استاد: علم مفردشناسي با نام‌هاي ديگري از جمله فقه‌اللغه، مفردات قرآن، تفسير مفردات، واژه‌شناسي و نظاير آن شناخته ...