نویسنده محترم در این مقاله به بیان مباحثی پیرامون تأویل و اسرار شریعت پرداخته و پس از مقدمه‌ای کوتاه در سه مقام 1ـ چیستی و نسبت آن با تفسیر، 2ـ مبانی تأویل عرفانی 3ـ روش حاکم بر تأویل به ارائه ...