در واقع در اين مجموعه معارف (ديني و حوزوي)، رويکرد حجت‌گرايي ما زياد است؛ در حالي كه دنياي امروز يعني سطح آکادميک در جهان، بيشتر بر واقع‌گرايي متمرکز است و اصلاً به حجت‌گرايي فکر نمي‌کند. اگر به واقع‌گرايي نرسد، مي‌گويد ...
در برخي از منابع تاريخي جمله‌اي را به امام سجاد(عليه السلام) نسبت مي‌دهند كه با اين مضمون است: "إنّا کنا نعلم مغازي الرسول الله کما نعلم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌هاي قرآن را به بچه‌هايمان و ديگران ياد مي‌دهيم، ...
تاريخ براي فهم علوم، بسيار مؤثر است. در فقه در بحث صلاه، در خصوص اوقات صلاه، نظريات مختلفي و روايات متفاوتي وجود دارد. بعضي‌ها مثل و مثلين را مطرح کردند. در لمعه خوانديد. بعضي‌ها دوهفتم، چهارهفتم و تمام را مطرح ...
... اين حوزه ما بر اساس حکومت درست نشده است، بلكه بر اين اساس كه اصل اسلام را نگه دارد، به اينجا رسيده و حکومت ايجاد کرده است. اين حکومت را بايد نگاه داشت و بالنده‌اش كرد. حوزه هنوز به ...