... هر کسي در هر علمي که متخصص است، فقط در همان علم تخصص دارد و ديگر اين آموزه کهنه شده است که کسي که متخصص در فقه باشد در همه علوم ديگر مباني را دارد. مباني هر علم با ...
این گفت‌وگو آغاز پیدایش تفسیر را در زمان خود پیامبر(ص) و به وسیله ایشان می‌داند که با توجه به سطح مخاطبان به بیان تفسیر می‌پرداختند و پس از پیامبر(ص) نیز اهل‌بیت با توجه به اینکه ثقل اصغر و وارثان علم ...