در واقع در اين مجموعه معارف (ديني و حوزوي)، رويکرد حجت‌گرايي ما زياد است؛ در حالي كه دنياي امروز يعني سطح آکادميک در جهان، بيشتر بر واقع‌گرايي متمرکز است و اصلاً به حجت‌گرايي فکر نمي‌کند. اگر به واقع‌گرايي نرسد، مي‌گويد ...