مثال ديگر که اهميّت کار تاريخي در تصحيح نگرش استنباطي را نشان مي‌دهد، در باب يکي از قواعد فقهي بسيار معروف و مورد استناد، يعني قاعده "على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه" مي‌باشد که در عين سيطره بر فقه، در ...