معرفی کتاب جایگاه شناسی علم اصول مقدمه توقف در لایه گزاره‌های یک علم و بسنده کردن به فهم مسائل آن، متعلم را دچار سردرگمی‌ و ابهام خواهد کرد که مسیر تحصیل او را طولانی‏تر می‌سازد و او را از ورود به لایه‏های ...