این مقاله مطالبی در زمینه تدبّر در قرآن کریم را ارائه نموده است به این نحو که هفت اصل مهم تدبّر در قرآن اشاره نموده و سپس آیات و روایات و سخنان بزرگان را در این باره بیان می‌کند. سپس ...