ما کتاب‌هاي متعددي در زمينه شرح‌الحديث داريم؛ از شرح‌هاي بر الکافي گرفته تا شرح‌هاي بر من لايحضره الفقيه، استبصار، کتاب التوحيد صدوق يا کتاب‌هاي ديگر حديثي. اين مجموعه‌ وقتي که در يک جا گردآوري شود مشخص مي‌شود که ما چه ...