در این نوشتار نویسنده محترم ضمن برشمردن علوم مورد نیاز برای تفسیر، به بیان معنای گرایشات تفسیری و اقسام آن می‌پردازد و با برشماری 9 گونه گرایش تفسیری از جمله ادبی، فقهی، اجتماعی و ... تک تک این گرایشات را ...