این مصاحبه ضمن برشمردن سبک‌های تفسیری به توضیح سبک تفسیر تنزلی (چه تنزیلی ترتیبی و چه تنزیلی موضوعی) می‌پردازد و آن را تفسیری با توجه به ترتیب نزول آیات برای پیامبر (ص) معرفی می‌نماید. سپس به جهت ضرورت این نوع ...