تفکر انتقادي يکي از پردازشهاي عالي ذهن است که ضمن آن فرد به شيوهاي فکر خود را سامان ميدهد و در همه حوزههاي زندگي روزمره، به ارزيابي شواهد امور ميپردازد که داراي دو عنصر است: 1. تحليل انديشههايي که فرد ...