رهنامه: با بررسي نظام آموزشي فعلي حوزه درمي‌يابيم مقداري از تفکر فاصله گرفته‌ ايم. مثلاً امتحان‌هاي حوزه مبتني بر محفوظات است و رويکرد استادان و مجموع مؤلفه‌هاي نظام آموزشي، از جمله کتاب‌هاي درسي و شيوه تدريس، قدرت تفکر طلبه را ...
  رهنامه: يک نظام آموزشي و تربيتي، به چه جنبه‌هاي از وجود انسان توجه مي‌کند؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد به ديدگاه اسلام درباره انسان مراجعه بکنيم و ببينيم اسلام درباره انسان به چه ابعادي قائل است و مي‌خواهد چه جنبه‌هايي ...
  رهنامه: به نظر مي‌رسد شيوه تدريس و تدرس در حوزه، دارد از سنت اصيل حوزوي مان فاصله مي‌گيرد. گاه ديده مي شود که طلبه‌ها رويکردشان نسبت به دروس، رويکرد حفظي و سطحي است. اين‏‌طور نيست که مطالب با تأمل، دقت ...
تفقه در دين و کشف «چگونگي حرکت در شبکه هستي»، از گزاره‌هاي دين است که بايد با مديريت معادلات وجودي، انسان را به سمت اتصال به ابديت حرکت دهد. عدم تحقق مطلوب اين معنا در وضع موجود حوزه‌هاي علميه، خودش ...