مقدمه بهبود يادگيري و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه، از موضوعات اساسي مورد بحث در بخش «مديريت كلان حوزه» به شمار مي آيد. از اينرو، در چند ساله  اخير تلاش هاي زيادي از سوي مسئولين و دست اندركاران مسائل حوزه در اين ...