دنياي امروز ارتباط با گذشته را کم‌رنگ نمي‌کند، بلکه تا حدي بي‌معنا مي‌کند... پيشرفت‌هاي خيره‌کننده کنوني که تبليغات فراوان رسانه‌اي هم پشت آن است، آن‌چنان اذهان نسل جديد و حتي قديمي را پر كرده که گاهي خط بي‌اعتباري و بي‌ارزشي ...