رهنامه: در ابتدا، متناسب با فضاي بحث، بفرماييد تعريف شما از منطق چيست؟ آيا شما تلقّي منطق جديد از منطق را قبول داريد که مي‌گويد اعتبارسنجي و ارزيابي استدلال‌هاي صوري است؟ استاد: در جواب به اين سؤال، بهتر آن است که ...