در این مصاحبه به بررسی تاثیر اخلاق چه از جهت متخلق بودن فرد به فضایل اخلاقی و چه از جهت آشنایی با مفاهیم و ارزش­های اخلاقی در اجتهاد پرداخته است به گونه­ای که در مورد تاثیر آشنایی با مفاهیم با ...