امروزه مباحث متعدد و جدیدی در حوزه علم اخلاق مطرح گشته و نیاز و ضرورت برای پرداختن به این مباحث و حل آنها احساس می­گردد. در این گفتگو نه مورد از این مباحث مطرح و شرح داده می­شوند که به ...