رهنامه پژوهش: با توجّه به سابقه‌ای که حضرت‌عالی در جامعة المصطفی در مدیریت راهبرد پژوهش داشتید و در آنجا هم در بحث‌های راهبردی و هم بحث‌های مدیریت اجرایی کارهایی کردید که برای ما مغتنم است و سمت فعلی شما که ...