رهنامه پژوهش: سؤال اوّل ما، در بحث آموزش پژوهش محور اين است که نظام آموزشي ما بايد نهايتاً پژوهشگران بالفعل داشته باشد. براي اينکه چنين پژوهشگراني در حوزه تربيت شوند، بحث خوب درس خواندن مطرح است. به عنوان اوّلين سؤال ...