رهنامه: ما در اين شماره از نقش استاد در تربيت علمي و اخلاقي طلبه‌ها سخن مي‌گوييم و علت انتخاب اين موضوع هم احساس‌آسيبي است که در اين زمينه مي‌شود. با توجه به اين مطلب، اولين سؤال ما از شما اين است ...