رهنامه: با بررسي نظام آموزشي فعلي حوزه درمي‌يابيم مقداري از تفکر فاصله گرفته‌ ايم. مثلاً امتحان‌هاي حوزه مبتني بر محفوظات است و رويکرد استادان و مجموع مؤلفه‌هاي نظام آموزشي، از جمله کتاب‌هاي درسي و شيوه تدريس، قدرت تفکر طلبه را ...